„Witaj, Matko Baranka i Pasterza,
Witaj, zagrodo duchowych owieczek,
Witaj, obrono od wilków niewidzialnych,
Witaj, bramy raju nam otwierająca.
Witaj, bo z ziemią śpiewają radosne niebiosa,
Witaj, bo z niebem pląsa szczęśliwa ziemia,
Witaj, Ty apostołów niemilknące usta,
Witaj, niezwyciężone męstwo zwycięstwa wieniec
noszących.
Witaj, podporo wiary naszej mocna,
Witaj, łaski dowodzie jasny,
Witaj, która piekło ogałacasz,
Witaj, która nas chwałą przyodziewasz.
Witaj, Oblubienico Dziewicza”.

Czcigodni Członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego,

Święta Bożego Narodzenia są dawanym nam corocznie czasem, w którym możemy kontemplować Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia. W Nim Bóg nas niewymownie obdarował, abyśmy mogli z naszej strony stawać się darem dla Niego i dla braci. Boże Narodzenie pobudza nas do głębszego przeżycia tego nadzwyczajnego obdarowania – tej „przedziwnej wymiany”, która stało się naszym udziałem i które ubogaca nas duchowo, czyniąc nas nowymi ludźmi. Święty Tomasz z Akwinu podkreśla, że Wcielenie Syna Bożego jest „cudem wszystkich cudów – miraculum miraculorum”. Oby to wymowne stwierdzenie skłaniało nas do zachwytu i adoracji przeżywanej przez nas tajemnicy Bożej urzeczywistnionej w Betlejem! Zanim jednak tajemnica Wcielenia ukazała się w Betlejem, stała się ona faktem w łonie Dziewicy Maryi „za sprawą Ducha Świętego”. Jest więc uzasadnione, abyśmy Święta Bożego Narodzenia przeżywali także w głębokiej łączności z Maryją „Matką Baranka i Pasterza”. Przytoczone wyżej pozdrowienie Maryi zaczerpnięte z Akatystu ukazuje nam wielkość udziału Maryi w tajemnicy naszego zbawienia, która jak najbardziej odnosi się do każdego z nas. Budzi to nasz zachwyt, ale przede wszystkim powinno nas pobudzać do miłości Matki Pana, która przez zrodzenie Jezusa wpisała się zarazem głęboko w nasze życie wiary oraz kształtuje naszą pobożność i duchowość. Jak bez Niej nie byłoby wypełnienia tajemnicy zbawienia, tak bez odniesienia do Niej nie ma też pełnego przeżycia Bożego Narodzenia.

Życzmy sobie, aby Święta Bożego Narodzenia stały się dla nas okazją do owocnego spotkania z Chrystusem Jezusem i Jego Najświętszą Matką oraz do głębszego przeżycia „przedziwnej wymiany”, która została zapoczątkowana macierzyństwem Tej, która jest „podporą wiary naszej mocną”!

ks. Janusz Królikowski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego