STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MARIOLOGICZNEGO

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Polskie Towarzystwo Mariologiczne, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Towarzystwem, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 298 § 1, kan. 301 i 312 § 1 n. 2 KPK) dekretem Nr 1082/99/P z 15 marca 1999 roku.
Towarzystwo podlega zwierzchniej władzy Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 w zw. z kan. 312 § 1 n. 2 KPK), do której należy prawo zatwierdzania jego Przewodniczącego, zgodnie z kan. 317 § 1 KPK.
Zgodnie z kan. 319 KPK Towarzystwo każdego roku składa sprawozdanie ze swej działalności i z zarządzania majątkiem.

Art. 2

Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

Towarzystwo ma zasięg ponaddiecezjalny. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4

Siedzibą Towarzystwa jest Częstochowa.

Art. 5

Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach – krajowymi i zagranicznymi.

Art. 6

Towarzystwo używa pieczęci i odznak według ustalonych wzorów.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

Art. 7

Cele Towarzystwa są następujące:

 1. działalność naukowa na rzecz rozwoju mariologii;
 2. popularyzacja wiedzy mariologicznej;
 3. działalność na rzecz należytego kształtowania duchowości, kultu i pobożności maryjnej.

Art. 8

Towarzystwo realizuje cele statutowe przez:

 1. organizowanie kongresów i sympozjów krajowych oraz międzynarodowych;
 2. organizowanie spotkań studyjnych i formacyjnych;
 3. działalność wydawniczą.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa

 

Art. 9

Towarzystwo zrzesza:

 1. członków czynnych, którymi są członkowie zwyczajni i członkowie korespondenci;
 2. członków honorowych.

Art. 10

Członkiem czynnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, duchowna, konsekrowana lub świecka, która spełnia wymogi kan. 316 KPK i daje gwarancję realizacji celów statutowych, zgodnie z przyjętymi regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa.
Członek czynny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa.
Towarzystwo może przyjmować cudzoziemców w poczet członków czynnych i honorowych.

Art. 11

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która uzyskała co najmniej doktorat z nauk kościelnych lub posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie mariologii lub odznacza się wybitnym zaangażowaniem w szerzenie czci dla Matki Bożej.
Członkiem korespondentem może zostać osoba, która uzyskała co najmniej licencjat kanoniczny w zakresie mariologii lub odznacza się zaangażowaniem w szerzenie czci dla Matki Bożej.

Art. 12

Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju Towarzystwa.
Godność członka honorowego nadaje Zebranie Plenarne na wniosek Zarządu.

Art. 13

Każdy członek czynny ma prawo do:

 1. głosu czynnego i biernego w wyborach do władz Towarzystwa z uwzględnieniem innych postanowień Statutu;
 2. udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach itp.;
 3. korzystania z pomocy i środków Towarzystwa w realizowaniu jego celów statutowych.

Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom czynnym z wyjątkiem określonych w ust. 1 punkt 1.

Art. 14

Członek czynny ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Towarzystwa, szczególnie w Zebraniach Plenarnych;
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 15

Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub uchylania się od pracy w Towarzystwie przez co najmniej trzy lata;
 3. wykluczenia z Towarzystwa z powodu: rażącego naruszenia postanowień Statutu, przyjętych regulaminów czy uchwał władz Towarzystwa; publicznego odstąpienia od wiary katolickiej lub głoszenia nauki sprzecznej z nauczaniem Kościoła lub kary ekskomuniki nałożonej lub deklarowanej z zachowaniem kan. 316 § 2 KPK;
 4. śmierci.

Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Zebrania Plenarnego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Zebrania Plenarnego w sprawie odwołania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

 

Art. 16

Władzami Towarzystwa są:

 1. Zebranie Plenarne;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 17

Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Uczestnikiem Zebrania Plenarnego z głosem decydującym jest każdy członek czynny.

Art. 18

Do kompetencji Zebrania Plenarnego należy:

 1. ustalanie kierunków działalności Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz uczestników Zebrania Plenarnego;
 4. wybór Zarządu, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej;
 5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
 7. wnioskowanie dotyczące zmian w Statucie;
 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Zebranie Plenarne.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Plenarnego Zarząd zawiadamia członków czynnych co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem obrad.
Zebranie Plenarne może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby osób uprawnionych do głosowania.
Zebranie Plenarne sprawozdawcze Zarząd zwołuje raz na rok a sprawozdawczo-wyborcze – co cztery lata.

Nadzwyczajne Zebranie Plenarne może być zwołane:

 1. z inicjatywy Zarządu;
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Zebranie Plenarne powinno odbyć się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Przebieg obrad Zebrania Plenarnego określa Regulamin Zebrania Plenarnego uchwalony przez Zebranie Plenarne.

Art. 19

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym według procedury przewidzianej w kan. 119 n. 1 KPK.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Zarząd i Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji, w przypadku zmniejszenia ich składu, mają prawo do uzupełnienia swego grona o nowych członków. Liczba dołączonych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, z uwzględnieniem art. 22 punkt 1 Statutu.
Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trybie nadzwyczajnym może dokonać Zebranie Plenarne na pisemny wniosek bezwzględnej większości swoich członków.

Art. 20

Uchwały władz Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw inaczej uregulowanych w Statucie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (kan. 119 n. 2 KPK).

Art. 21.

Pracami Towarzystwa między Zebraniami Plenarnymi kieruje Zarząd.
W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz od trzech do pięciu członków wybranych przez Zebranie Plenarne na kadencję czteroletnią.
Każdy z członków Zarządu może być ponownie wybrany na kolejne kadencje, z wyjątkiem Przewodniczącego, który może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Art. 22

Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym może zostać wybrany tylko członek zwyczajny.
Wybór Przewodniczącego zatwierdza Konferencja Episkopatu Polski na czteroletnią kadencję, która kończy się z chwilą zatwierdzenia następcy.
Co najmniej połowa składu Zarządu to członkowie zwyczajni.
W składzie Zarządu jest przynajmniej jeden członek korespondent.

Art. 23

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie Plenarne.

Art. 24

Przewodniczący:

 1. jest jego prawnym reprezentantem Towarzystwa, z uwzględnieniem art. 27;
 2. przewodniczy Zebraniu Plenarnemu;
 3. zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im;
 4. troszczy się o kontakty zewnętrzne Towarzystwa;
 5. określa zakres kompetencji i obowiązków członków Zarządu.

Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

Art. 25

Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu i Zebrań Plenarnych, w tym protokół Zebrania Plenarnego sprawozdawczo-wyborczego, ponadto prowadzi korespondencję i archiwum Towarzystwa.

Art. 26

Skarbnik zajmuje się sprawami finansowymi, majątkowymi i gospodarczymi Towarzystwa w zależności od Zarządu i pod kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Art. 27

W sprawach finansowych Towarzystwo reprezentuje Przewodniczący i Skarbnik lub Wiceprzewodniczący i Skarbnik.
Do zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających równowartość 1500 euro konieczna jest zgoda Zarządu, z zachowaniem art. 31.

Art. 28

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie celów Towarzystwa;
 2. realizowanie uchwał i wytycznych Zebrania Plenarnego;
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Zebrania Plenarnego;
 4. uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami;
 6. powoływanie komisji, sekcji i innych wyspecjalizowanych komórek;
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz rozpatrywanie spraw dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 8. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich;
 9. przyjmowanie i awansowanie członków czynnych;
 10. wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego;
 11. zwoływanie Zebrań Plenarnych;
 12. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.

Zarząd może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie;
 2. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa;
 3. wykluczenie z Towarzystwa.

Od kary orzeczonej przez Zarząd przysługuje odwołanie do Zebrania Plenarnego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie. Uchwała Zebrania Plenarnego rozstrzyga sprawę ostatecznie.

Art. 29

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wyłaniają Przewodniczącego, którym może być tylko członek zwyczajny.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola przynajmniej raz w roku działalności Towarzystwa, w tym jego spraw finansowych i opłacania składek;
 2. składanie sprawozdania ze swej działalności na Zebraniu Plenarnym oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu;
 3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z kontroli a w razie potrzeby żądanie wyjaśnień;
 4. uchwalanie harmonogramu pracy Komisji.

Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna może korzystać z ekspertyz i opinii specjalistów spoza Towarzystwa w przedmiocie swoich czynności.
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie Plenarne.

 

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

 

Art. 30

Towarzystwo ma prawo nabywania, posiadania i rozporządzania majątkiem ruchomym, nieruchomym i funduszami – zgodnie ze Statutem, obowiązującym prawem kościelnym i państwowym.
Fundusze Towarzystwa pochodzą z:

 1. opłaty wpisowej i składek członkowskich;
 2. zapisów i darowizn;
 3. dotacji przekazywanych na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;
 4. wpływów z działalności statutowej;
 5. ze zbiórek publicznych;
 6. z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 31

Towarzystwo w przypadku alienacji o wartości powyżej 100000 euro, ale poniżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Episkopatu Polski, potrzebuje zgody Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.
Przy alienacji o wartości powyżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Episkopatu Polski oraz w przypadkach, o których mowa w kan. 1292 § 2 KPK, wymagana jest ponadto zgoda Stolicy Apostolskiej.

 

Rozdział VI
Przepisy końcowe

 

Art. 32

Statut Towarzystwa, jego zmiana lub uzupełnienie wymaga aprobaty Konferencji Episkopatu Polski (kan. 314 w zw. z kan. 312 § 1 n. 2 KPK), która może to uczynić z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Plenarnego.

Art. 33

Prawo zawieszenia działalności Towarzystwa lub jego rozwiązania należy do kompetencji Konferencji Episkopatu Polski, która może to uczynić z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Plenarnego.

Art. 34

W przypadku rozwiązania Towarzystwa pozostały po nim majątek staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski, do której należy prawo decydowania o przeznaczeniu jego poszczególnych składników.

 

Statut niniejszy został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 22/386/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.