Regulamin Komisji Rewizyjnej
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwana dalej Komisją Rewizyjną, jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli i oceny całokształtu działalności Towarzystwa.
Zasady organizacyjne Komisji Rewizyjnej określa niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II
Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

Art. 2

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków. Wybierani są oni spośród członków zwyczajnych przez Zebranie Plenarne na okres trzech lat.
Członkowie wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego, którym powinien być członek zwyczajny Towarzystwa.
W przypadku wakatu jednego z członków Komisji Rewizyjnej wyborów uzupełniających dokonuje się podczas najbliższego Zebrania Plenarnego.

Art. 3

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, do zadań którego należy przede wszystkim:

  • zwoływanie posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
  • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej do przedstawienia na Zebraniu Plenarnym,
  • przygotowanie i przedstawienie sprawozdania podczas sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zależnie od potrzeby może na stałe lub doraźnie ustanowić jednego z członków Wiceprzewodniczącym, a drugiego Sekretarzem Komisji, określając zarazem zakres ich obowiązków.
W przedmiocie swoich czynności Komisja Rewizyjna może korzystać z ekspertyz i opinii specjalistów spoza Towarzystwa.

Art. 4

Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenie przynajmniej raz w roku.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół podpisany przez wszystkich członków.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Art. 5

Dokumentację prac Komisji Rewizyjnej w danej kadencji przechowuje jej Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Komisji.
Niezwłocznie po upływie kadencji całą dokumentację Przewodniczący składa w archiwum Towarzystwa.

Art. 6

Członek Komisji Rewizyjnej, niezależnie od pełnionej w niej funkcji, traci swój mandat w przypadku:

  • śmierci,
  • utraty statusu członka Towarzystwa,
  • udowodnionego rażącego naruszenia tajemnicy odnośnie do przedmiotu prac Komisji.

Odwołania członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się podczas najbliższego Zebrania Plenarnego na mocy uchwały.

 

ROZDZIAŁ III
Kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej

 

Art. 7

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim:

  • kontrola przynajmniej raz w roku działalności Zarządu, w tym spraw finansowych i opłacania składek,
  • składanie sprawozdania ze swej działalności na Zebraniu Plenarnym oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
  • przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z kontroli, a w razie potrzeby żądanie wyjaśnień,
  • uchwalanie regulaminu pracy Komisji.

Komisja Rewizyjna może wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego.
Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania członków Towarzystwa od decyzji Zarządu lub zażalenia na jego działalność.
Komisja Rewizyjna może dokonać merytorycznej oceny uchwał Zarządu oraz wnioskować do Zarządu o ich zmianę.

Art. 8

Komisja Rewizyjna ma obowiązek dokonania kontroli działalności Zarządu na pisemny wniosek co najmniej 1/4 wszystkich członków Towarzystwa.

Art. 9

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do bieżącej dokumentacji prac Zarządu, dokumentacji finansowej łącznie ze stanem konta bankowego, żądania bezpośrednich wyjaśnień od władz i członków Towarzystwa.
Każdy z członków Komisji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
Każdego z członków obowiązuje tajemnica służbowa w zakresie przedmiotu kontroli.

 

ROZDZIAŁ IV
Zasady kontroli

 

Art. 10

Kontroli siedziby, archiwum, bieżącej dokumentacji oraz pieczęci Towarzystwa dokonuje się za wiedzą Przewodniczącego Towarzystwa w obecności przynajmniej Sekretarza lub członka Zarządu wskazanego przez Przewodniczącego Towarzystwa.
Kontroli finansowej dokonuje się za wiedzą Przewodniczącego Towarzystwa w obecności przynajmniej Skarbnika lub członka Zarządu wskazanego przez Przewodniczącego Towarzystwa.
Z każdej kontroli niezwłocznie sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych przy kontroli, przy czym każda z osób podpisujących zachowuje prawo do wyrażenia votum separatum.

Art. 11

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej każdorazowo w formie pisemnej określa skład zespołu kontrolnego i zakres kontroli.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzgadnia z Przewodniczącym Towarzystwa oraz odpowiednio z Sekretarzem lub Skarbnikiem datę i zakres planowanej kontroli.

Art. 12

Planowana kontrola powinna się odbyć w terminie dogodnym dla wszystkich zainteresowanych stron, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od chwili powiadomienia Przewodniczącego Towarzystwa.

Art. 13

Zażalenie co do sposobu przeprowadzenia kontroli Przewodniczący Towarzystwa albo odpowiednio Sekretarz lub Skarbnik składają na Zebraniu Plenarnym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej członek, którego zażalenie dotyczy, ma obowiązek złożyć stosowne wyjaśnienia podczas Zebrania Plenarnego.

 

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

 

Art. 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Zebranie Plenarne.

Art. 15

Każdorazowo wybrana Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w niniejszym regulaminie, które zatwierdza najbliższe Zebranie Plenarne.

Tekst zatwierdzony przez Zebranie Plenarne w Bochni dnia 24 września 2010 roku