Zbliża się 25-lecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zostało ono zatwierdzone 15 marca 1999 r. przez kardynała Józefa Glempa, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Prymasa Polski. W ciągu upływającego ćwierćwiecza systematycznie kontynuowało swoją statutową działalność zarówno in gremio, jak i indywidualnie przez swoich członków, którzy inspirowani ideami, pojawiającymi się zwłaszcza w czasie dorocznych sympozjów i międzynarodowych kongresów mariologicznych, usiłowali mozolnie wprowadzać je w mariologii, duchowości i pobożności maryjnej, w życiu sanktuariów, a także w ramach rozmaitych inicjatyw maryjnych. Wielu zasłużonych członków PTM odeszło już do Pana, ufamy, że Jego Matka Maryja specjalnie wstawiła się za nimi na progu wieczności. Przychodzą nowi członkowie, którzy chcą włączyć się w realizowanie celów, które są właściwe dla PTM.

Każda jubileuszowa okoliczność skłania zarówno do „wspomnienia na minione dni” (Hbr 10,32), jak i do „wybiegnięcia do przodu”, byle nie „zbytnio” (2 J 9). W związku z nadchodzącym 25-leciem Zarząd PTM postanowił, aby uczcić tę okoliczność specjalną publikacją, która jest otwarta na wszystkich członków, ale także tych, którzy chcieliby dołączyć swój głos na temat maryjnej wiary Kościoła.

Chcielibyśmy więc, aby znalazły się w tej publikacji najpierw systematyczne prace o tematyce maryjnej (dotychczas niepublikowane), w tym także prace historyczne i mające charakter interdyscyplinarny (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, dzieje sanktuariów, historia sztuki itd.). W poszukiwaniu tematów do systematycznego podjęcia warto sięgnąć zwłaszcza do dwóch przemówień papieża św. Jana Pawła II: w czasie wizyty na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” i z okazji 1600. rocznicy synodu w Kapui (392 r.). Obydwa przemówienia można znaleźć w: J. Królikowski, Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia cz. 1, Tarnów 2014, s. 303-316. Warto pamiętać o 50. rocznicy ogłoszenia przez papieża św. Pawła VI adhortacji Marialis cultus (2 lutego 1974 r.).

W podejmowanych tematach trzeba by uwzględnić obecność wątku maryjnego (zwłaszcza pobożność i duchowość) w wielkich odnowach (reformach), które miały miejsce w minionych wiekach w Kościele. Niestety, w ramach dyskusji o synodalności w Kościele, która ma służyć jego odnowie, temat maryjny został całkowicie pominięty. W te ramy wpisuje się także maryjny wymiar posługi i duchowości kapłańskiej.

Publikacja jest otwarta także na luźniejsze w formie wypowiedzi dotyczące tematyki mariologicznej, np. propozycje zagadnień do podjęcia w czasie sympozjów PTM, oczywiście z szerszym uzasadnieniem, omówienia – także reportażowe – jakichś wydarzeń maryjnych, wartych utrwalenia i pokazania jako przykład, może jakichś publikacji, na które warto zwrócić uwagę, bo stanowią ważny wkład do mariologii czy też maryjności w Kościele.

Dobrze by było, gdyby w publikacji znalazły się refleksje na temat mariologii w Polsce i na temat aktualnej sytuacji maryjności w ruchach kościelnych, w parafiach, w diecezjach, a może także ogólniej w Kościele w Polsce.

Biorąc pod uwagę na sytuację, z której wyrastamy, warto by podjąć kwerendy archiwalne, by odszukać także niepublikowane prace polskich teologów, którzy w trudnych czasach PRL-u nie mogli liczyć na ich druk, aby je obecnie udostępnić. Należałoby je odpowiednio przygotować, zgodnie z obowiązującymi zasadami wydawniczymi, opatrzyć stosownym wstępem i uzasadnieniem. Należy oczywiście pamiętać o uwzględnieniu praw autorskich.

W publikacji znajdą się informacje o zmarłych lub byłych członkach PTM. Można by poświęcić im także jakieś osobiste wspomnienia dotyczące ich maryjności, bądź też zająć się omówieniem ich wkładu do mariologii. Pamiętać o tych, którzy głosili nam słowo Boże – w tym „słowo maryjne” – jest rzeczą jak najbardziej uzasadnioną (por. Hbr 13,7).

Zarysowana tutaj formuła wydaje się bardzo pojemna i otwarta na wszystkich. Liczymy na szeroki, kompetentny i zaangażowany udział w jej tworzeniu. Potraktujmy to nawet jako obowiązek z racji przynależności do PTM i osobisty wkład w jego działalność i rozwój.

Ponieważ rocznica powstania PTM przypada w marcu przyszłego roku, dobrze by było, aby planowana ukazała się przynajmniej w bliskości tej daty. Z tej racji bardzo proszę o zgłaszanie w niej udziału do końca lipca br., a nadsyłanie gotowych tekstów powinno się zakończyć do października br. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą mailową: jkroliko@poczta.onet.pl i sekretariat@ptm.rel.pl .

 

Licząc na jak najszerszą i twórczą odpowiedź

ks. Janusz Królikowski
Przewodniczący PTM