Wprowadzenie

Tekst zamieszczony w 16 tomie Biblioteki Mariologicznej pt. Maryja w tajemnicy Kościoła. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 roku, redakcja naukowa: Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski, Częstochowa 2013, s. 5-6. Zobacz też wersję PDF Zobacz artykuł w formacie PDF.

W 2012 roku Kościół Powszechny wspominał i czcił na wiele różnych sposobów 50-lecie rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, który dla współczesnych uczniów Chrystusa miał i ma znaczenie epokowe.

Główną formą obchodów tego jubileuszu stał się ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI Rok Wiary, służący przypomnieniu nauki soborowej, a także ożywieniu wiary wśród chrześcijan.

Także środowisko mariologów postanowiło uczcić ten jubileusz Soboru poprzez przypomnienie mariologicznej nauki Vaticanum Secundum. Głównym wydarzeniem upamiętniającym soborowe nauczanie na płaszczyźnie mariologii stał się Program 23° Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, zorganizowany przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną w Rzymie we współpracy z narodowymi Towarzystwami Mariologicznymi w dniach 4-9 września 2012 roku. Punktem kulminacyjnym tego Kongresu była audiencja, której 8 września udzielił uczestnikom Ojciec Święty Benedykt XVI w Castel Gandolfo, kierując do mariologów specjalne przemówienie.

Na gruncie polskim upamiętnieniu i recepcji mariologicznej nauki Soboru Watykańskiego II zostało poświęcone doroczne spotkanie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, połączone ze spotkaniem Kustoszów polskich sanktuariów, które odbyło się w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 20-22 września 2012 roku. Temat obrad brzmiał: Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej.

Niniejszy – kolejny, już XVI tom Biblioteki Mariologicznej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, który Czcigodny Czytelnik bierze do ręki – zawiera materiały z sympozjum w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz trzy wystąpienia Polaków na Kongresie w Rzymie. Ufam, że lektura tych stron posłuży nie tylko przypomnieniu mariologicznej nauki soborowej i jej recepcji na przestrzeni ostatnich 50 lat, ale przede wszystkim ożywi wiarę w Boga oraz cześć do Najświętszej Maryi Panny – Matki Boga, będącej Najpiękniejszym Wzorem Chrześcijańskiego Życia.

Dziękuję wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w prace Kongresu rzymskiego, zwłaszcza w prace Sekcji polskiej. Również w sposób szczególny dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania sympozjum i spotkania kustoszów w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwłaszcza Ekscelencjom: Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi – przewodniczącemu Zespołu Episkopatu Polski ds. Sanktuariów oraz Księdzu Biskupowi Damianowi Muskusowi, Biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Krakowskiej.

Swoją szczególną wdzięczność pragnę wyrazić Ojcom Bernardynom z Kalwarii Zebrzydowskiej na czele z Ojcem Gwardianem i Kustoszem Gracjanem Kubicą za okazaną gościnność oraz za sfinansowanie druku niniejszej książki.

Dziękuję wszystkim Prelegentom oraz uczestnikom tych spotkań: tak Kustoszom, jak i członkom Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Dziękuję redaktorom tego tomu: Pani Doktor Annie Gąsior i Księdzu Profesorowi Januszowi Królikowskiemu. Dziękuję Wydawnictwu OO. Franciszkanów w Niepokalanowie za piękne wydanie tej książki.

Niech ta książka nie tylko karmi duchowo Czytelników, ale także niech będzie inspiracją dla poszukiwania dalszych, jak najlepszych form wzrastania w świętości i rozwoju czci Matki Boga i Matki nas ludzi.

o. Grzegorz M. Bartosik OFMConv
przewodniczący wraz z zarządem PTM