O. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ † 21.05.2012
członek zwyczajny PTM

Ojciec Jacek Bolewski urodził się 2 stycznia 1946 roku w Poznaniu. Po maturze podjął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w roku 1968 uzyskał magisterium, następnie przez 2 lata był asystentem w Instytucie Fizyki Teoretycznej w Uniw. Warszawskim.

W roku 1970 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i odbył dwuletni nowicjat w Kaliszu. Następnie studiował filozofię w w Gallarate (Włochy) i w Monachium oraz teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie, po czym odbył specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej we Frankfurcie n. Menem. 29 VI 1978 roku przyjął święcenia prezbiteratu. Profesję zakonną, po odbyciu trzeciej probacji w Berlinie, złożył w roku 1987. Przez wiele lat był ojcem duchownym scholastyków i spowiednikiem w warszawskim kolegium jezuitów.

W 1986 roku o. Jacek Bolewski uzyskał doktorat na podstawie pracy: „Der reine Anfang. Dialektik der Erbsünde in marianischer Perspektive nach Karl Rahner”. Habilitował się w roku 1998 na podstawie rozprawy: „Początek w Bogu. Jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia”. W roku 2008 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od roku 1990 wykładał teologię dogmatyczną w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W latach 2001-2007 był dziekanem tegoż Wydziału. Należał do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

W latach 1992-1995 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Przeglądu Powszechnego” i kwartalnika „Studia Bobolanum”. Opublikował ponad dwadzieścia książek oraz wiele artykułów w czasopismach naukowych i popularyzatorskich. Aktywny był też w radio i telewizji. Jako teolog i kaznodzieja o. Jacek szczególnie interesował się tematyką mariologiczną, jak też związkami teologii ze sztuką i literaturą (Szekspir, Miłosz, Szymborska) oraz malarstwem. Nieustannie drążył relacje zachodzące pomiędzy złem, grzechem i miłosierdziem Bożym. Bliski był mu dialog międzyreligijny, zwłaszcza z buddyzmem. Dla wielu jezuitów jak też świeckich był mistrzem życia duchowego.

Pogrzeb o. Jacka Bolewskiego SJ odbył się 25 maja. Mszy świętej pogrzebowej w sanktuarium św. Andrzeja Boboli przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, koncelebrowało ją ponad stu kapłanów – współbraci zakonnych i księży diecezjalnych. W kazaniu współbrat Zmarłego zakonnika o. Dariusz Piórkowski SJ mówił o jego wierze w zwycięstwo Boga nad złem i grzechem, pierwszeństwa miłosierdzia nad sprawiedliwością. Był gorącym czcicielem Maryi, nie była to pobożność „landrynkowa”, widział Ją w relacji do Osób Trójcy Świętej i codziennie się do Niej modlił. Powtarzał, że dzięki Niej wszystko osiągnął.

Po Mszy świętej nastąpił przejazd na cmentarz powązkowski, gdzie doczesne szczątki Zmarłego spoczęły w grobowcu Ojców Jezuitów.