Tekst zamieszczony w 1 tomie Biblioteki Mariologicznej pt. Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie, Częstochowa, 22-23 maja 1998 roku, redakcja naukowa: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Ks. Teofil Siudy, Krzysztof Kowalik SDB, Częstochowa 1999, s. 257-258. Zobacz też wersję PDF .

Grzegorz M. Bartosik OFMConv

ur. 1962, wiceprowincjał warszawskiej Pro­wincji franciszkanów, studia w Marianum, praca doktorska Il contributo della Chiesapolacca all’elaborazione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II. Studio teologico-storico (Roma 1993), adiunkt ATK – w Katedrze Teologii Dogma­tycznej u ks. prof. Lucjana Baltera.

Ks. Włodzimierz Cyran

kapłan archidiecezji częstochowskiej, doktoryzował się na KUL pod kierunkiem o. prof. Hugolina Langkammera w 1997 roku. Temat roz­prawy doktorskiej: Kultyczny wymiar posługi apostolskiej na podstawie 2 Kor 1-7. Jest proboszczem parafii Św. Andrzeja Boboli w Częstochowie i wykłada Pismo Święte w WSD swojej archidiecezji.

Bogusław Kochaniewicz OP

ur. 1960 roku, doktorat na Marianum, tytuł roz­prawy: La Vergine Maria nei sermoni di San Pietro Crisologo (Roma 1998), wykła­dowca mariologii w Kolegium Dominikanów w Krakowie.

Krzysztof Kowalik SDB

ur. 1959, doktorat w Katedrze Mariologii KUL, rozprawa: Doktora Marcina Lutra Komentarz do Magnifikat. Studium teologiczno-ekumeniczne (opublikowane pod tytułem: Wejrzał na nicość swojej służebnicy. Studium teologiczno-ekumeniczne Komentarza doktora Marcina Lutra do Magnifikat. T. 4 serii: „Jeden Pan, Jedna Wiara”. Lublin 1995, RW KUL), adiunkt w Katedrze Mariologii KUL.

Danuta Mastalska

studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej w Katedrze Mariologii KUL. Tytuł rozprawy: Teologiczny obraz Maryi w polskich kazaniach Antoniego Węgrzynowicza OFM (1658-1721) (opublikowana: Niepokalanów 1994). Po doktoracie (1993) otrzymała etat w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, gdzie podjęła wykłady z teologii dogmatycznej. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika mariologicznego „Salvatoris Mater”.

Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv

ur. 1933, doktorat u o. prof. Andrzeja Krupy w Katedrze Mariologii (1965) na podstawie rozprawy Poglądy mariologiczne współczesnych europejskich teologów protestanckich rozpatrywane w aspekcie ekumenicznym, został opublikowany po 18 latach pt. Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny (Lublin 1988). Habiltacja w 1975 roku na podstawie studium Solus Christus. Zbawcze pośrednictwo według „Księgi Zgody” (Lublin, wyd. I: 1978, II: 1979, III w druku). Kierownik Katedry Mariologii, kurator I Katedry Teologii Dogmatycznej i współpracownik Instytutu Ekumenicznego KUL. Pracuje m. in. nad polską recepcją mariologii Soboru Watykańskiego II, Pawła VI i Jana Pawła II.

Kazimierz Pek MIC

kapłan, doktorat w Katedrze Mariologii KUL, rozprawa: Implikacje mariologiczne pneumatologii Yves Congara. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Asystent w Katedrze Mariologii KUL. Rektor Mariańskiego Domu Studiów Św. Cyryla i Metodego w Lublinie.

Ks. Teofil Siudy

kapłan archidiecezji częstochowskiej, absolwent Wydziału Teologii KUL. W Katedrze Mariologii, pod kierunkiem o. prof. Andrzeja Krupy, napisał rozprawę doktorską pt. Maryja jako członek Kościoła według współczesnej teologii katolickiej (opublikowana w „Częstochowskich Studiach Teologicznych”). Wykłada teologię dogmatyczną w WSD w Częstochowie, w Instytucie Teologicznym w tymże mieście oraz w WSD Ojców Kapucynów w Krakowie. Współorganizował Między­narodowe Kongresy Mariologiczne (ostatni w Częstochowie). Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Opublikował m. in. książki: Refleksje maryjne (Częstochowa 1994) i Służebnica Pańska (Niepokalanów 1995).

Ks. Wacław Siwak

kapłan archidiecezji przemyskiej, doktorat w Katedrze Ma­riologii KUL, tytuł rozprawy: Maryja w tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła II.

Ks. Józef Warzeszak

ur. 1951, kapłan archidiecezji warszawskiej, doktorat z teologii dogmatycznej na Gregorianum na podstawie rozprawy Dottrina di San Bonaventura sull’influsso delio Spiritu Santo nel mondo e nella Chiesa pod kierunkiem Zoltana Alszeghy’ego. Od 1982 roku adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Habilitacja w 1992 roku na podstawie rozprawy Działanie Ducha Świętego w świecie i w Kościele według średniowiecznej szkoły franciszkańskiej (Niepokalanów 1992, 526 s.). Profesor nadzwyczajny na wspomnianym Wydziale oraz na ATK, autor licznych publikacji, zaangażowany również w duszpasterskie posługiwanie na rzecz kapłanów i zakonnic. Od 1986 roku przynależy do Między­narodowego Stowarzyszenia Szkotystycznego.

Mieczysław Wit OFMConv

ur. 1969, magisterium w 1995 roku w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie (PAT), licencjat z dogmatyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 roku, aktualnie doktorant w Katedrze Mariologii.