Słowo powitania

Tekst zamieszczony w 18 tomie Biblioteki Mariologicznej pt. Ikona maryjna w życiu Kościoła. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Częstochowa, 10-12 września 2014, redakcja naukowa: Danuta Klauza, Krystyna Stawecka, Częstochowa 2015, s. 5-6. Zobacz też wersję PDF Zobacz artykuł w formacie PDF.

Ekscelencje,

Dostojni Prelegenci,

Czcigodni Księża Kustosze Polskich Sanktuariów,

Szanowne Siostry, Panie i Panowie, Drodzy Księża, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego,

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Polskie Towarzystwo Mariologiczne oraz Kustosze Polskich Sanktuariów pragną podczas tego sympozjum pochylić się nad rolą ikony maryjnej w życiu Kościoła. Miejsce naszego spotkania sprzyja temu zamyśleniu, bowiem gromadzimy się u stóp najważniejszej i najwspanialszej Ikony Maryjnej w Polsce – Ikony Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski.

Mówiąc o pochylaniu się nad rolą ikony maryjnej w życiu Kościoła, mamy na myśli nie tylko ikonę w sensie ścisłym, choć to głównie jej będzie poświęcone sympozjum. Pragniemy spojrzeć nieco szerzej, tzn. zastanowić się także nad rolą i znaczeniem innych artystycznych (malarskich i rzeźbiarskich) przedstawień Matki Bożej. Tematyka ta jest niezwykle ważna nie tylko dla teologów, ale również dla kustoszów sanktuariów, bowiem to właśnie artystyczne wyobrażenia Chrystusa, Maryi i Świętych są obiektem kultu. Ludzkie dzieło artystyczne ma nas otwierać na rzeczywistość Bożej obecności, a także obecności Matki Bożej i Świętych.

Nasze spotkanie będzie się składało z trzech sesji: dwóch bardziej teoretycznych i jednej praktycznej.

Najpierw (w czasie pierwszej sesji) zapoznamy się z podstawowymi informacjami dotyczącymi samych ikon, ich typologii, powstawania i kryteriów teologicznych, jakie muszą spełniać. Z kolei (w drugiej sesji) będziemy próbowali zapoznać się z funkcjami ikony maryjnej: katechetyczno-pedagogiczną oraz liturgiczną. Następnie będziemy próbować odczytać rolę ikon w kształtowaniu duchowości chrześcijańskiej. Część trzecia będzie miała charakter bardziej praktyczny. Będą to wypowiedzi i świadectwa kustoszów trzech sanktuariów maryjnych z różnych regionów Polski, w których zostanie ukazane, w jaki sposób obraz bądź figura sanktuaryjna mogą inspirować życie Kościoła lokalnego.

Taka tematyka trzech sesji, w zamierzeniu organizatorów, ma wyjść naprzeciw zarówno pracom Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, jak i oczekiwaniom Kustoszy Polskich Sanktuariów. Ufam, że zamierzony cel zostanie osiągnięty.

Pragnę dołączyć się do wypowiedzianych już tu słów powitania. Dziękuję przede wszystkim gospodarzowi tego miejsca, Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi Depo, Metropolicie Częstochowskiemu, który jest jednocześnie członkiem zwyczajnym PTM, za zaproszenie nas i gościnę w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Dziękuję Księdzu Rektorowi, Księdzu Ekonomowi Seminarium oraz Księdzu Prałatowi Teofilowi Siudemu za bezpośrednie zaangażowanie w przygotowanie naszego spotkania!

Dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi, Przewodniczącemu Zespołu Konferencji Episkopatu do spraw sanktuariów za trud współorganizowania tego wspólnego spotkania. Ufam, że tak jak poprzednio, tak i dziś nasze spotkanie przyniesie podwójny owoc: dla kustoszów będzie okazją do pogłębienia wiedzy mariologicznej, natomiast mariologom pomoże dostrzec konkretne potrzeby duszpasterskie i uwrażliwi na potrzeby konkretnego człowieka, który przychodzi do kościoła czy do sanktuarium.

Witam wszystkich dostojnych profesorów – prelegentów, wśród nich naszych gości: Panią doktor Zofię Bator z Przemyśla i Pana doktora Tarasa Szmańko z Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego ze Lwowa.

Witam Czcigodnych Księży Kustoszów oraz wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, którzy przybyli tu – do duchowej stolicy Polski, aby wziąć udział w naszym sympozjum.

Pozdrawiam media, zwłaszcza rozgłośnie radiowe Fiat i Jasna Góra, a także redakcję tygodnika „Niedziela”.

Najważniejszymi chwilami w ciągu naszego pobytu w Częstochowie będą oczywiście spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Cudownej Jasnogórskiej Kaplicy: dziś, w czasie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00, i jutro, w czasie Mszy świętej o godz. 7.30. Niech te spotkania rozpalą w nas na nowo miłość do Pana Boga i miłość do Jasnogórskiej Pani i Matki.

Życzę wszystkim czcigodnym uczestnikom błogosławionych owoców tego sympozjum i spotkania kustoszów. Niech Matka Boża Częstochowska Królowa Polski wstawia się za nami u swego Syna!

O. prof. UKSW, dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego