BM 15 Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011 roku. Redakcja naukowa Grzegorz M. Bartosik OFMConv. Częstochowa 2012, s. 192

Maryjny kształt świadectwa to kolejny, już 15 tom serii Biblioteka Mariologiczna, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Zgromadzone tu materiały to owoc sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich, które odbyło się w Częstochowie w dniach 22-24 września 2011 roku. Sympozjum zostało pomyślane jako przygotowanie do roku duszpasterskiego 2012/13, którego hasłem są słowa: „Być solą ziemi", czyli zadanie dawanie chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.

 

WPROWADZENIE

Maryjny kształt świadectwa to kolejny, już 15 tom serii Biblioteka Mariologiczna, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Zgromadzone tu materiały to owoc sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich, które odbyło się w Częstochowie w dniach 22-24 września 2011 roku. Sympozjum zostało pomyślane jako przygotowanie do roku duszpasterskiego 2012/13, którego hasłem są słowa: „Być solą ziemi”, czyli zadanie dawanie chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.

Książka ukazuje się właśnie na początku tego roku duszpasterskiego, który z woli papieża Benedykta XVI jest także rokiem wiary. Zebrane tu artykuły mają pomóc czytelnikom odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób Maryja uczy nas świadczyć o Chrystusie oraz na ile miłość do Matki Bożej i pobożność maryjna dają siłę do dawania chrześcijańskiego świadectwa.

Przedstawione materiały zebrano w dwie części. Pierwsza jest bardziej teoretyczna i ukazuje najpierw Maryję jako Świadka Chrystusa, czyli Pierwszą Chrześcijankę. Kolejne przedłożenia to pochylenie się nad świadectwem życia i nauczania, jakie pozostawili nam wybitni czciciele Maryi. Ostatnia część referatów to wypowiedzi, w których autorzy ukazują maryjny wymiar apostolstwa i jego różnorodne formy, podkreślając zwłaszcza rolę sanktuariów, pielgrzymek i stowarzyszeń chrześcijańskich oraz szukając odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób te różnorodne formy aktywności Kościoła służą dawaniu świadectwa o Chrystusie.

Druga część niniejszej publikacji ma charakter praktyczny i jest owocem pracy kustoszów sanktuariów polskich oraz teologów – członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, którzy w trzech grupach tematycznych próbowali opisać i wskazać główne zadania sanktuariów, takie jak: przepowiadanie Słowa Bożego, świadczenie miłosierdzia oraz formacja chrześcijańska. W niniejszej książce zostały opublikowane podsumowania i wnioski z tych prac.

Wyrażam szczególną wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania wspomnianego sympozjum i spotkania w Częstochowie, zwłaszcza Jego Ekscelencjom: Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi – Metropolicie Częstochowskiemu, Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi – przewodniczącemu Zespołu Episkopatu Polski ds. Sanktuariów oraz Księdzu Biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu, Biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Wrocławskiej.

Dziękuję za gościnność przełożonym i klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie! Dziękuję wszystkim Prelegentom oraz uczestnikom tych spotkań: tak Kustoszom, jak i członkom Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Dziękuję Wydawnictwu OO. Franciszkanów w Niepokalanowie za piękne wydanie tej książki.

Autorzy tej publikacji będą szczęśliwi, jeżeli przedstawione materiały staną się dla Czcigodnych Czytelników umocnieniem w mężnym dawaniu świadectwa o Chrystusie na wzór Maryi oraz inspiracją w poszukiwaniu jak najlepszych form dawania tego świadectwa w pracy duszpasterskiej, zwłaszcza tej, która realizowana jest w sanktuariach.

o. Grzegorz M. Bartosik OFMConv
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

SŁOWO POWITANIA

Ekscelencje,
Dostojni Księża Prelegenci,
Czcigodni Księża Kustosze Polskich Sanktuariów,
Szanowne Siostry, Panie i Panowie, Drodzy Księża, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Tematyka tegorocznego sympozjum jest związana z tematyką przyszłego roku duszpasterskiego: 2012/13, który będzie brzmiał „Być solą ziemi”. Hasłem roku 2010/11 było zagadnienie naszej komunii z Bogiem. Rok obecny jest poświęcony naszej komunii międzyludzkiej, a jego hasłem są słowa „Kościół naszym domem”. Z komunii z Bogiem i komunii międzyludzkiej ma wypływać świadectwo o Bogu, jakie dajemy naszym bliźnim.

W zeszłym roku, jako przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Mariologicznego zostałem powołany przez Komisję Episkopatu Polski do pełnienia funkcji konsulatora Komisji Duszpasterstwa Komisji Episkopatu Polski. Podczas spotkania z Jej przewodniczącym J. Eksc. Ks. Abp. Stanisławem Gądeckim z ust Księdza Arcybiskupa padła propozycja, abyśmy na naszych sympozjach poruszali też zagadnienia, które są tematem pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Propozycję tę zaakceptował Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na swoim posiedzeniu w grudniu ubiegłego roku w Skarżysku-Kamiennej i tak narodził się temat obecnego sympozjum i spotkania: Maryjny kształt świadectwa. Chodzi głównie o to, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile miłość do Matki Bożej i pobożność maryjna dają siłę do świadczenia o Chrystusie, do tego, aby być solą ziemi i światłem świata. Owoce naszej pracy mogą być wykorzystane w ewentualnych materiałach duszpasterskich Kościoła w Polsce na rok 2012/13, tak, jak to już ma miejsce w przypadku publikacji pt. W maryjnej szkole komunii.

Dzisiaj, gdy dawanie świadectwa swej wiary i życia chrześcijańskiego wymaga coraz więcej odwagi, tym bardziej u stóp Chrystusa i Maryi pragniemy zaczerpnąć sił, aby samemu świadczyć o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym i wspierać innych w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa życia.

Nasze spotkanie będzie się składało z trzech sesji: dwóch bardziej teoretycznych i jednej praktycznej.

Najpierw spojrzymy na Najświętszą Maryję Pannę, jako na Pierwszą Chrześcijankę, jako na tę, która najlepiej świadczyła o Chrystusie, dając najlepszy wzór zjednoczenia z Nim. Następnie pochylimy się nad maryjnością polskich świadków wiary, zwłaszcza beatyfikowanego w ubiegłym roku bł. Jana Pawła II. Z kolei przyjrzymy się maryjnemu wymiarowi apostolstwa i jego różnym formom, które mają moc świadectwa, takim jak: różaniec, zrzeszenia chrześcijańskie, działalność sanktuariów i pielgrzymki. Sesja trzecia będzie przebiegała w trzech grupach. Spróbujemy podzielić się wspólnie doświadczeniem na temat funkcjonowania sanktuariów, kładąc akcent na głoszenie Słowa Bożego, uczynki miłosierdzia i formację chrześcijańską w sanktuariach.

Taka tematyka trzech sesji ma, w zamierzeniu organizatorów, wyjść naprzeciw zarówno pracom Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, jak i oczekiwaniom Kustoszy Polskich Sanktuariów. Ufam, że zamierzony cel zostanie osiągnięty.

Pragnę dołączyć się do wypowiedzianych już tu słów powitania. Dziękuję przede wszystkim gospodarzowi tego miejsca, J. Eksc. Księdzu Abp. Stanisławowi Nowakowi, Metropolicie Częstochowskiemu, który jest jednocześnie członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego za zaproszenie nas i gościnę w murach Wyższego Seminarium Duchownego. Dziękuję Księdzu Rektorowi, Księdzu Ekonomowi Seminarium oraz ks. prałatowi Teofilowi Siudemu za bezpośrednie zaangażowanie w przygotowanie naszego spotkania!

Dziękuję J. Eksc. Księdzu Bp. Janowi Zającowi, Przewodniczącemu Zespołu Konferencji Episkopatu do spraw sanktuariów za trud współorganizowania tego naszego wspólnego spotkania. Ufam, że tak jak poprzednio, tak i dziś nasze spotkanie przyniesie podwójny owoc: Dla kustoszów będzie okazją do pogłębienia wiedzy mariologicznej, natomiast mariologom pomoże dostrzec konkretne potrzeby duszpasterskie i uwrażliwi na potrzeby konkretnego człowieka, który przychodzi do kościoła czy sanktuarium.

Witam wszystkich dostojnych Księży Profesorów – prelegentów, wśród nich J. Eksc. Księdza Bp. Andrzeja Siemieniewskiego z Wrocławia i już teraz dziękuję za trud przygotowania referatów!

Witam Czcigodnych Księży Kustoszów oraz wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, którzy przybyli tu do Duchowej Stolicy Polski, aby wziąć udział w naszym sympozjum!

Najważniejszymi chwilami w ciągu naszego pobytu w Częstochowie będą oczywiście spotkania z Chrystusem i Jego Matką w Cudownej Jasnogórskiej Kaplicy: dziś w czasie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 i jutro w czasie Mszy świętej o godz. 7.30. Niech te spotkania rozpalą w nas na nowo miłość do Pana Boga i miłość do Jasnogórskiej Pani i Matki.

Życzę wszystkim Czcigodnym uczestnikom błogosławionych owoców tego sympozjum i spotkania kustoszów.

Niech Matka Boża Częstochowska Królowa Polski prowadzi nas do swego Syna i uczy, jak dawać świadectwo o Bogu i Jego miłości we współczesnym świecie.

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

REFERATY

Grzegorz M.Bartosik OFMConv, Warszawa-Niepokalanów – Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (KK 63)

Ks. Kazimierz Pek MIC, Lublin – Maryjność polskich świadków wiary. Panorama historyczna

Ks. Marek Gilski, Kraków – Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II

Ks. Marian Kowalczyk SAC, Warszawa-Ołtarzew – Maryjny wymiar apostolstwa

Stanisław Przepierski OP, Warszawa – Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary

bp Andrzej Siemieniewski, Wrocław – Zrzeszenia chrześcijańskie (ruchy, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty) środowiskiem nowej ewangelizacji

Andrzej Potocki OP, Warszawa – Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji

Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, Radom-Częstochowa – Pielgrzymki jako środowisko ewangelizacji