Trydenckie wyznanie wiary złożone przez najświątobliwszego papieża Piusa IX oraz wszystkich ojców Soboru Watykańskiego

[1]

Ja Pius, biskup Kościoła katolickiego mocną wiarą wierzę i wyznaje, wszystkie poszczególne [prawdy] zawarte w wyznaniu wiary, którego używa święty Kościół rzymski, a  mianowicie:

[2]

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

[3]

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Ponownie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

[4]

I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który wraz z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.

[5]

I w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół.

[6]

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen.

[7]

Mocno uznaję i przyjmuję tradycje apostolskie i kościelne, a także pozostałe zwyczaje i postanowienia Kościoła.

[8]

Ponadto przyjmuję Pismo Święte, w takim znaczeniu, w jakim je przyjmowała i przyjmuje święta Matka Kościół, do którego należy wydawanie sądu o prawdziwym znaczeniu i wyjaśnieniu jego treści. Nigdy nie będę go przyjmował i wyjaśniał inaczej, jak zgodnie z jednomyślnym przekonaniem Ojców.

[9]

Wyznaję także: że jest siedem sakramentów Nowego Prawa w prawdziwym i właściwym znaczeniu tego słowa, ustanowionych przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dla zbawienia rodzaju ludzkiego, chociaż nie wszystkie są każdemu niezbędne, a są nimi: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, ostatnie namaszczenie, święcenia i małżeństwo; że przynoszą one łaskę”, a chrztu, bierzmowania i święceń nie można powtarzać bez świętokradztwa.

[10]

Przyjmuję także i uznaję przyjęte i zatwierdzone przez Kościół katolicki obrzędy używane podczas uroczystego sprawowania wszystkich wyżej wymienionych sakramentów.

[11]

Uznaję i przyjmuję wszystko razem i z osobna, co określono i ogłoszono na świętym Soborze Trydenckim na temat grzechu pierworodnego i usprawiedliwienia.

[12]

Wyznaję również, że we mszy świętej ofiaruje się Bogu prawdziwą, właściwą, przebłagalną Ofiarę, za żywych i umarłych, a także iż w Najświętszym Sakramencie Eucharystii jest prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie obecne ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, że w tym sakramencie dokonuje się przemiana całej substancji chleba w Ciało i całej substancji wina w Krew, którą to przemianę Kościół katolicki nazywa przeistoczeniem.

[13]

Wyznaję także, iż nawet pod jedną tylko postacią przyjmujemy całego i nie umniejszonego Chrystusa oraz prawdziwy sakrament.

[14]

Wierzę niezachwianie, że istnieje czyściec, a duszom tam przetrzymywanym pomaga wstawiennictwo wiernych.

[15]

Wierzę również, że należy czcić i wyznawać świętych, królujących razem z Chrystusem, którzy ofiarują Bogu za nas swe modlitwy, a relikwie świętych trzeba otaczać czcią.

[16]

Uznaję mocno, iż należy posiadać i zachowywać obrazy Chrystusa, Bożej Rodzicielki, zawsze Dziewicy i innych świętych oraz oddawać im należną cześć i poszanowanie.[17]

Uznaję też, że Chrystus Pan udzielił Kościołowi władzy nadawania odpustów, a korzystanie z nich jest nader zbawienne dla wiernych.

[18]

Uznaję święty, katolicki i apostolski Kościół rzymski, matkę i nauczycielkę wszystkich kościołów.

[19]

Podobnie bez wątpliwości przyjmuję i wyznaję wszystko inne, podane, określone i wyjaśnione przez święte kanony i sobory powszechne, zwłaszcza przez święty Sobór Trydencki; równocześnie na równi potępiam, odrzucam i wyklinam wszystko, co jest przeciwne oraz wszelkie herezje potępione, odrzucone i przez Kościół wyklęte.

[20]

Prawdziwą wiarę katolicką, poza którą nikt nie może być zbawiony, a którą w chwili obecnej dobrowolnie wyznaję i naprawdę utrzymuję, tę wiarę całą i nienaruszoną, aż do ostatniego tchu życia, z pomocą Bożą niewzruszenie będę zachowywał i wyznawał, oraz będę się troszczył, aby wszyscy, o ile to będzie w mojej mocy, ją wyznawali. To ja Pius, obiecuję, ślubuję i przysięgam, tak mi dopomóż Bóg i ta święta Boża Ewangelia.

W Rzymie, w roku Pańskim tysiąc osiemset siedemdziesiątym, dnia szóstego stycznia.

 

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939404